Category Archives: aktuality

Vláda schválila KURZARBEIT

Vláda se na mimořádném jednání 25. 9. 2020 dohodla na podobě a parametrech trvalého KURZARBEITU. Ten bude fungovat jako dlouhodobá podpora zaměstnanosti a podnikání, která bude aktivována v případě reálné potřeby formou nařízení vlády v případech závažného ohrožení ekonomiky státu nebo jejího odvětví. Opatření bude zakotveno do zákona o zaměstnanosti. Vládou schválený návrh zákona nyní poputuje do Poslanecké sněmovny tak, aby byl co nejdříve projednán ve stavu legislativní nouze. Kurzarbeit by měl přímo navázat na program Antivirus, který bude ukončen k 31. říjnu 2020.
Principem kurzarbeitu je, že stát bude moci převzít část nákladů zaměstnavatele spojených s jeho zaměstnanci v případě tzv. překážek v práci. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele.
Parametry návrhu trvalého kurzarbeitu jsou následující:
– Rozsah překážek v práci činí 20 – 80% pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance.
– Podpora se týká pouze stálých zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele alespoň 3 měsíce a mají smlouvu na dobu neurčitou.
– Po dobu, kdy zaměstnanec nepracuje, obdrží podporu ve výši 70% svého předcházejícího čistého výdělku.
– Podpora bude zastropována na úrovni průměrné mzdy (vypočte se jako průměrný příjem z 1. až 3. čtvrtletí).
– Podporu bude možné pobírat max. po dobu 12 měsíců.
– Po dobu přidělování práce (tj. v době, kdy kurzarbeit není aktivní) běží standardní režim.

Více informací zde.

Poslanci definitivně schválili konec daně z nabytí nemovitosti

Poslanci dnes definitivně potvrdili ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ, a to se zpětným použitím pro vklady povolené katastrem nemovitostí od 1. 12. 2019. Nyní již návrh čeká jen na podpis prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Pokud jde o vlastní zrušení daně z nabytí, až do 31. 12. 2020 platí generální pardon pro podávání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a placení této daně, pokud byl vklad do katastru povolen od 1. 12. 2019.
Součástí návrhu potvrzeného Poslaneckou sněmovnou dne 15. 9. 2020 jsou také změny zákona u daních z příjmů:
– pro nemovitosti nabyté od 1. 1. 2021 prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob ze současných 5 na 10 let,
– pro hypotéky uzavřené od 1. 1. 2022 snížení max. odpočtu z 300 tisíc Kč na 150 tisíc Kč.
Podle příslušného přechodného ustanovení však nebude nutné daň platit u převodů, kdy byl návrh na vklad povolen katastrálním úřadem v průběhu prosince 2019 a později.

Více informací zde.

Vrácení DPH za rok 2019 z členských států EU

Při splnění daných podmínek je možné každoročně do konce září podat za předchozí kalendářní rok prostřednictvím elektronického portálu daňové správy ŽÁDOST O VRÁCENÍ DPH Z JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU☝️ Nejzazší lhůta pro tato podání je tedy 30. ZÁŘÍ 2020. Vzhledem k tomu, že místně příslušný český správce daně má na udělení přístupu do příslušné aplikace až 15 dnů, je nutné včas o přístup požádat.

Více informací zde.

Se zářím se vrací povinnost OSVČ hradit zálohy na pojistné

SE ZÁŘÍM SE VRACÍ POVINNOST OSVČ HRADIT ZÁLOHY NA POJISTNÉ ☝️ V souvislosti s mimořádnými opatřeními, která byla zavedena kvůli koronavirové pandemii, nemusely všechny OSVČ vykonávající hlavní nebo vedlejší činnost od března do srpna 2020 platit zálohy na důchodové pojištění bez ohledu na to, v jaké výši byly zálohy na důchodové pojištění předepsány. Se zářím se však povinnost vrací. Pokud i přesto OSVČ uhradila některou z těchto záloh, bude platba použita na případné jiné již splatné závazky a dále pak jako záloha na pojistné na září až prosinec 2020.
Do kdy uhradit zálohu na září?
Záloha na pojistné je splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha na pojistné platí. Za měsíc září je tedy záloha splatná OD 1. DO 30. ZÁŘÍ 2020.
Co když OSVČ nestihne zálohu uhradit včas?
V případě, že OSVČ ve lhůtě splatnosti zálohu na pojistné nezaplatí, může takto učinit ještě do konce následujícího měsíce, tj. do konce října, a nebude jí stanovena žádná sankce, žádné penále. Ovšem v případě, že záloha za září nebude uhrazena ani do 31. října, bude z neuhrazené zálohy za každý den prodlení stanoveno penále ve výši 0,05% z dlužné částky, a to počínaje prvním dnem následujícího měsíce po uplynutí splatnosti (tzn. penále za každý den prodlení počínaje dnem 1. října).
☝️ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH ZA ROK 2019 BYL POSUNUT NA 18. 9. 2020. V tento den musí být také uhrazen doplatek na pojistném na důchodové pojištění za rok 2019, pokud vznikl. Zálohu na pojistné na důchodové pojištění, která byla stanovena na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019, je OSVČ povinna platit od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl tento přehled podán.

Více informací zde.

Odevzdání některých tiskopisů ČSSZ už jen elektronicky

Od 1. září 2020 se stanovuje povinnost zaměstnavatelů podávat některé tiskopisy ČSSZ jen v elektronické podobě.
Konkrétně se to týká 
1) OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ / SKONČENÍ DOBY ZAMĚSTNÁNÍ
Zaměstnavatel musí oznámit okresní správě sociálního zabezpečení nově v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou touto správou prostřednictvím uvedeného předepsaného tiskopisu den nástupu zaměstnance do zaměstnání a den skončení doby zaměstnání. Lhůta zůstává na 8 kalendářních dnech ode dne nástupu do zaměstnání nebo skončení doby zaměstnání. Stejná pravidla budou platit i pro oznamování zahájení nebo skončení výkonu práce na území ČR v případě smluvních zaměstnanců. U zaměstnanců, jejichž zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu a u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce se současná lhůta pro oznamování také nemění.
2) PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O DÁVKU
Elektronicky musí být nově poslány také podklady pro výpočet všech dávek nemocenského pojištění, a to na elektronickou adresu určenou okresní správou sociálního zabezpečení.
Tiskopisy žádostí o dávku, které zaměstnavatel převzal od svých zaměstnanců a další dávkové podklady může zasílat stejně jako doposud:
– v papírové podobě na adresu příslušné OSSZ,
– do datové schránky příslušné OSSZ (podklady k témuž zaměstnanci pokud možno společně v jedné datové zprávě),
– na elektronickou adresu podatelny příslušné OSSZ s uznávaným elektronickým podpisem či pečetí.
3) EVIDENČNÍ LIST DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ
Zaměstnavatel je nově povinen evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) předkládat ČSSZ v elektronické podobě formou datové zprávy prostřednictvím datové schránky nebo elektronické adresy podatelny.
Tyto předepsané tiskopisy se zasílají prostřednictvím služeb e-Podání ČSSZ, a to ve formátu XML.
Navzdory novým pravidlům však existují VÝJIMKY. Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů postupovat elektronicky, je možné, aby tiskopis zaslal v písemné podobě na příslušnou správu sociálního zabezpečení, přičemž je povinen uvést důvod tohoto postupu.

Více informací zde.

Prodloužení programu Antivirus A a B do konce října 2020

Včera, 24. srpna 2020, vláda schválila PRODLOUŽENÍ PROGRAMU ANTIVIRUS A a B do konce října letošního roku. V ČR stále hrozí nebezpečí dalších regionálních či celostátních vln koronavirové krize, a proto má program Antivirus pořád velký význam. Prodloužením režimu A i B zajistí udržení pracovních míst i v budoucnu.
Antivirus zahrnuje tři druhy podpor:
– Příspěvkem A stát dorovnává 80% vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39 000 Kč superhrubé mzdy.
– Příspěvek B pokrývá 60% náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29 000 Kč superhrubé mzdy.
– Podpora C představuje odpuštění sociálních odvodů za červen až srpen firmám do 50 zaměstnanců, které nesníží mzdy a nepropustí víc než desetinu lidí.
Podle ministerstva práce budou náklady na prodloužení vyplácení obou příspěvků 4,25 mld. Kč.
V budoucnu by měl dočasný vládní program Antivirus nahradit dlouhodobý kurzarbeit, tedy zkrácení pracovní doby při nedostatku práce. Zaměstnavatel platí mzdu za odpracovanou dobu. Stát pak pracovníkům výdělek dorovnává za zbývající čas.

Více informací zde.

Lhůta pro daňové přiznání bez sankce je 18. 8. 2020!

☝️Připomínáme☝️Přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, jejichž zákonná lhůta pro podání a lhůta splatnosti daně byla k 1. 4. 2020, lze bez sankce podat a zaplatit NEJPOZDĚJI DO DNEŠNÍHO DNE, tedy 18. 8. 2020. To se týká i přiznání zpracovaných daňovým poradcem, u kterých je běžná zákonná lhůta do 1. 7. 2020.
V případě, že přiznání bude dnes podáno, ale daň doputuje na účet finančního úřadu až 19. 8. 2020, bude vyměřena sankce za celé 4,5 násobku měsíce (tj. od 2. 4. 2020 do data úhrady)! Za normálních okolností nabíhají úroky z prodlení doplatku daně až 5. pracovní den následující po dni splatnosti. To ale letos neplatí.
Daňové přiznání můžete podat elektronicky, osobně na podatelnách finančních úřadů nebo poštou (zaslání doporučeně).
Daně bez sankcí můžete zaplatit:
– expresní platbou (okamžité platby ČNB nepřijímá),
– hotově na pobočkách ČNB,
– hotově na pokladně finančního úřadu.

Více informací zde.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti se odkládá

V současné době projednává Parlament vládní návrh na ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ, a to se zpětným použitím pro vklady povolené katastrem nemovitostí od 1. 12. 2019.
Při včerejším zasedání 12. 8. 2020 Senát vrátil návrh Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy a definitivně bude potvrzen až v září. Důvodem pro vrácení zákona Senátem jsou legislativně-technické změny související se snížením max. částky odpočtu hypoték, na které verze schválená Poslaneckou sněmovnou 8. 7. 2020 nepamatovala.
Součástí návrhu schváleného Poslaneckou sněmovnou dne 8. 7. 2020 jsou také změny zákona o daních z příjmů:
– pro nemovitosti nabyté od 1. 1. 2021 prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob ze současných 5 na 10 let,
– pro hypotéky uzavřené od 1. 1. 2022 snížení max. odpočtu z 300 tis. Kč na 150 tis. Kč (podle původního vládního návrhu měl být tento odpočet pro hypotéky uzavřené od 1. 1. 2022 zcela zrušen).
Podle příslušného přechodného ustanovení, bude-li novela přijata, se daň nebude platit u převodů, kdy byl návrh na vklad povolen katastrálním úřadem v průběhu prosince 2019 a později.

Více informací zde.

Stravenkový paušál od roku 2021

Po vyjednávání, argumentaci a úsilí obchodníků a restauratérů vláda vyslyšela volání po změně fungování stravenkových systémů. Od příštího roku tak budou moci zaměstnanci čerpat benefit i ve formě STRAVENKOVÉHO PAUŠÁLU. Tuto novelizaci před prázdninami schválil parlament v prvním čtení, další legislativní proces bude pokračovat v září. Pro české nezávislé obchodníky to bude znamenat méně administrativy a zlepšení ekonomické situace.
Ke zrušení používaných stravenek nedojde, dojde k rozšíření možnosti využití příspěvku na stravné. Zaměstnavatelé, poskytující příspěvek na stravování formou stravenek, se mohou na základě jednání se zaměstnanci dohodnout, zda na novou alternativu přejdou, či nikoli.
Nově tak budou příspěvky na stravování ve formě:
– poskytnutí nepeněžitého plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti,
– stravenek,
– nového peněžitého příspěvku na stravování, a to do výše 70% horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.
Daňové zvýhodnění paušálu by mělo zůstat stejné jako u stravenek. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.
Horní limit stravného činí pro rok 2020 částku 103 Kč. Od roku 2021 lze očekávat každoroční změnu limitu.

Více informací zde.

Zpracování a proplácení žádostí pro „dohodáře“

Připomínáme☝️V pátek 7. 8. 2020 nabyla účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu a finanční správa začíná zpracovávat a proplácet žádosti pro „dohodáře“. Lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s.r.o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Pojištění „dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat nejpozději do 30. listopadu 2020.

Více informací zde.