Se zářím se vrací povinnost OSVČ hradit zálohy na pojistné

SE ZÁŘÍM SE VRACÍ POVINNOST OSVČ HRADIT ZÁLOHY NA POJISTNÉ ☝️ V souvislosti s mimořádnými opatřeními, která byla zavedena kvůli koronavirové pandemii, nemusely všechny OSVČ vykonávající hlavní nebo vedlejší činnost od března do srpna 2020 platit zálohy na důchodové pojištění bez ohledu na to, v jaké výši byly zálohy na důchodové pojištění předepsány. Se zářím se však povinnost vrací. Pokud i přesto OSVČ uhradila některou z těchto záloh, bude platba použita na případné jiné již splatné závazky a dále pak jako záloha na pojistné na září až prosinec 2020.
Do kdy uhradit zálohu na září?
Záloha na pojistné je splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha na pojistné platí. Za měsíc září je tedy záloha splatná OD 1. DO 30. ZÁŘÍ 2020.
Co když OSVČ nestihne zálohu uhradit včas?
V případě, že OSVČ ve lhůtě splatnosti zálohu na pojistné nezaplatí, může takto učinit ještě do konce následujícího měsíce, tj. do konce října, a nebude jí stanovena žádná sankce, žádné penále. Ovšem v případě, že záloha za září nebude uhrazena ani do 31. října, bude z neuhrazené zálohy za každý den prodlení stanoveno penále ve výši 0,05% z dlužné částky, a to počínaje prvním dnem následujícího měsíce po uplynutí splatnosti (tzn. penále za každý den prodlení počínaje dnem 1. října).
☝️ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH ZA ROK 2019 BYL POSUNUT NA 18. 9. 2020. V tento den musí být také uhrazen doplatek na pojistném na důchodové pojištění za rok 2019, pokud vznikl. Zálohu na pojistné na důchodové pojištění, která byla stanovena na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019, je OSVČ povinna platit od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl tento přehled podán.

Více informací zde.