Category Archives: aktuality

Novinky u daně z nabytí nemovitých věcí

Začátkem listopadu letošního roku vstoupí v platnost novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšiřuje osvobození od daně. Nově bude možné uplatnit osvobození u užívaných nebo dokončených jednotek v rodinném domě. Dosud bylo osvobození možné pouze v případě prvního nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě. Tuto novelu bude možné aplikovat pouze pokud dojde k nabytí vlastnického práva k nemovité věci od 1.11.2019 a později.

Více informací zde.

OSVČ s daňovým poradcem musí podat přehled nejpozději do 1. srpna

Odpovědnost za odevzdání přehledu OSVČ nemá daňový poradce, ale podnikatel. Osoby samostatně výdělečně činné, které využívají služeb daňového poradce a měly tedy delší lhůtu pro podání přehledu OSVČ, mají povinnost přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 podat nejpozději do čtvrtka 1.8.2019. Skutečnost, že přehled zpracovává daňový poradce měly OSVČ povinnost ohlásit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do 30. dubna letošního roku. OSVČ využívající služeb daňového poradce mohou přehled podat samy, nebo prostřednictvím daňového poradce, kterého k tomuto úkonu pověří plnou mocí. Přehled je možné podat buď elektronicky, a to prostřednictvím interaktivního tiskopisu na ePortálu ČSSZ, nebo jako papírový tiskopis.

Více informací zde.

Změny v daňovém řádu

Ministerstvo financí předložilo k připomínkovému řízení rozsáhlou novelu daňového řádu obsahující na 130 novelizačních bodů. Úkolem změn je především zjednodušit kontrolní postupy a tím snížit administrativní zátěž. Ministerstvo financí se snaží podpořit elektronickou formu komunikace. V případě elektronického podání by se lhůta pro podání daňových přiznání za roční zdaňovací období prodloužila na čtyři měsíce. Naopak elektronicky podané žádosti o vrácení přeplatku by správce daně musel vyřizovat o polovinu rychleji. Zásadní změny čekají systém úroků. Úroková míra z prodlení by se měla sjednotit s občanským právem. Ministerstvo chce rovněž zrušit pětidenní bezsankční období v případě opožděného podání daňového přiznání.

Více informací zde.

Daň z nemovitých věcí 2019

Majitelé pozemků, bytů a domů mají každoroční povinnost do konce května uhradit daň z nemovitých věcí. Přiznání k dani měli povinnost odeslat poplatníci do konce ledna 2019 a učinili tak pouze ti, kteří si pořídili nemovitost v loňském roce. Placení daně se však nevyhne žádný z vlastníků staveb, nebo pozemků. Částka se může oproti loňskému roku lišit. Výši daně oznámí finanční úřad na hromadném předpisném seznamu, který je pro poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu v průběhu května. Složenky by měli poplatníci najít ve svých schránkách během prvních tří týdnů v květnu.

Více informací zde.

Připravovaná novela daňových zákonů 2020

Ministerstvo financí představilo návrh novely daňových zákonů pro rok 2020. Cílem je zvýšit příjmy do veřejných rozpočtů. Nejvíce se tyto změny dotknou pojišťovacího sektoru. Pojišťovny budou muset jednorázově dodanit rozdíl mezi zaúčtovanými technickými rezervami a rezervami dle pravidel evropské směrnice Solvency II. Nově se také počítá se zvýšením spotřební daně z lihu, cigaret a tabáku, ale i u sazby daně z hazardních her, a to zejména s dopadem na některé lehčí formy hazardu. Dalším legislativním počinem by měl být návrh digitální daně, který má za cíl rovněž zvýšit příjmy do veřejných rozpočtů.

Více informací zde.

Novela DPH 2019

Dnes už známe konečnou podobu novely DPH. Změny jsou součástí daňového balíčku 2019, který najdeme ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 a jeho účinnost nastala 1. dubna 2019. Mezi nejpodstatnější změny patří nové povinnosti u opravných daňových dokladů (nutnost uvádět datum uskutečnění zdanitelného plnění) a povinnost sledovat významné opravy u nemovitostí nad 200 tisíc Kč bez DPH. Novela rovněž obsahuje novinky, které mají sjednotit výši daně, ať už při výpočtu shora i zdola a týkají se zaokrouhlení daně. Původně navrhované úpravy v oblasti režimu DPH týkajícího se jednatelů a dotací k ceně, byly z procesu schvalování zcela vyjmuty.

Více informací zde.

Finanční správa v termínu vybrala přes 2 miliony daňových přiznání

Nejzazší termín pro odevzdání daňového přiznání a uhrazení případného doplatku daně z příjmů letos připadl na 1. dubna. V řádném termínu vybrala finanční správa 2,04 milionu daňových přiznání (1,76 milionu od fyzických a 274 tisíc od právnických osob). Ti, kteří tuto povinnost nestihli, měli možnost na nápravu bez pokut do 8. dubna. Poplatníci využívající služeb daňového poradce mohou podat daňové přiznání až do 1. července. V takovém případě bylo však nutné doručit plnou moc příslušnému správci daně, a to nejpozději do 1. dubna. Lidé mohli podávat daňové přiznání fyzicky, poštou, nebo elektronicky.

Více informací zde.

Daňový balíček 2019

Poslanecká sněmovna na svém zasedání schválila návrh zákona Ministerstva financi, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Daňový balíček podepsal prezident 15.3.2019 a do konce března tak bude vyhlášen ve Sbírce zákonů. Většina změn bude účinná od 1.4.2019. Ministerstvo financí očekává od sloučení daňových změn do jednoho zákona vyšší přehlednost v daňové legislativě a urychlení legislativního procesu.

Více informací zde.

Daňové přiznání 2019 a slevy na dani

Klíčové datum pro podání daňového přiznání je, stejně jako každý rok, konec března. Snížit daň je možné daňovými slevami a odečitatelnými položkami. Rozdílem je, že daňové slevy jsou odečítány až od vypočtené daně z příjmu, zatímco odečitatelné položky jsou odečítány už od samotného základu daně. Proto jsou daňové slevy výhodnější. Mezi slevy, které je možno využít patří: Sleva na poplatníka, Sleva na děti, Sleva za umístění dítěte, Sleva na manžela/ku, Sleva na studenta, Rozšířená sleva na invaliditu, Sleva na držitele průkazu ZTP/P, Sleva na evidenci tržeb.

Více informací zde.

Povinnost daňového přiznání

Povinnost podat daňové přiznání se týká nejen podnikatelů, ale i dalších poplatníků. Musí jej podat i zaměstnanci, kteří mají příjem z pronájmu, nebo v některém měsíci roku 2018 pracovali pro dva zaměstnavatele a z obou mezd jim byla odvedena zálohová daň z příjmu. Podat daňové přiznání se vyplatí i některým poplatníkům, kteří to za povinnost nemají. Týká se to těch, kteří v uplynulém roce nepracovali všech 12 měsíců, měli po část roku zdanitelné příjmy a nepožádali svého zaměstnavatele o roční zúčtování.

Více informací zde.