Category Archives: aktuality

Novela DPH 2019

Dnes už známe konečnou podobu novely DPH. Změny jsou součástí daňového balíčku 2019, který najdeme ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 a jeho účinnost nastala 1. dubna 2019. Mezi nejpodstatnější změny patří nové povinnosti u opravných daňových dokladů (nutnost uvádět datum uskutečnění zdanitelného plnění) a povinnost sledovat významné opravy u nemovitostí nad 200 tisíc Kč bez DPH. Novela rovněž obsahuje novinky, které mají sjednotit výši daně, ať už při výpočtu shora i zdola a týkají se zaokrouhlení daně. Původně navrhované úpravy v oblasti režimu DPH týkajícího se jednatelů a dotací k ceně, byly z procesu schvalování zcela vyjmuty.

Více informací zde.

Finanční správa v termínu vybrala přes 2 miliony daňových přiznání

Nejzazší termín pro odevzdání daňového přiznání a uhrazení případného doplatku daně z příjmů letos připadl na 1. dubna. V řádném termínu vybrala finanční správa 2,04 milionu daňových přiznání (1,76 milionu od fyzických a 274 tisíc od právnických osob). Ti, kteří tuto povinnost nestihli, měli možnost na nápravu bez pokut do 8. dubna. Poplatníci využívající služeb daňového poradce mohou podat daňové přiznání až do 1. července. V takovém případě bylo však nutné doručit plnou moc příslušnému správci daně, a to nejpozději do 1. dubna. Lidé mohli podávat daňové přiznání fyzicky, poštou, nebo elektronicky.

Více informací zde.

Daňový balíček 2019

Poslanecká sněmovna na svém zasedání schválila návrh zákona Ministerstva financi, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Daňový balíček podepsal prezident 15.3.2019 a do konce března tak bude vyhlášen ve Sbírce zákonů. Většina změn bude účinná od 1.4.2019. Ministerstvo financí očekává od sloučení daňových změn do jednoho zákona vyšší přehlednost v daňové legislativě a urychlení legislativního procesu.

Více informací zde.

Daňové přiznání 2019 a slevy na dani

Klíčové datum pro podání daňového přiznání je, stejně jako každý rok, konec března. Snížit daň je možné daňovými slevami a odečitatelnými položkami. Rozdílem je, že daňové slevy jsou odečítány až od vypočtené daně z příjmu, zatímco odečitatelné položky jsou odečítány už od samotného základu daně. Proto jsou daňové slevy výhodnější. Mezi slevy, které je možno využít patří: Sleva na poplatníka, Sleva na děti, Sleva za umístění dítěte, Sleva na manžela/ku, Sleva na studenta, Rozšířená sleva na invaliditu, Sleva na držitele průkazu ZTP/P, Sleva na evidenci tržeb.

Více informací zde.

Povinnost daňového přiznání

Povinnost podat daňové přiznání se týká nejen podnikatelů, ale i dalších poplatníků. Musí jej podat i zaměstnanci, kteří mají příjem z pronájmu, nebo v některém měsíci roku 2018 pracovali pro dva zaměstnavatele a z obou mezd jim byla odvedena zálohová daň z příjmu. Podat daňové přiznání se vyplatí i některým poplatníkům, kteří to za povinnost nemají. Týká se to těch, kteří v uplynulém roce nepracovali všech 12 měsíců, měli po část roku zdanitelné příjmy a nepožádali svého zaměstnavatele o roční zúčtování.

Více informací zde.

Jednotný paušál pro OSVČ

Ministerstvo financí chystá zákon, který ulehčí život drobným podnikatelům a výrazně tak sníží administrativu. Podnikatelé, jejichž roční příjem nepřekročí 1 mil. Kč budou moci prostřednictvím měsíční paušální platby ve výši 5 400 až 5 500 Kč uhradit jak platby na pojistné, tak daň z příjmu.

Více informací zde.

Prohlášení k dani

Polovina února je nejzazší termín, kdy mohou zaměstnanci podepsat tiskopis Prohlášení k dani a také využít možnosti požádat o roční zúčtování daní. Tiskopis Prohlášení k dani je možné předkládat i činit v listinné podobě, ale nově také v elektronické formě.

Více informací zde.

Zvýšení minimální mzdy

Vláda na svém zasedání dne 20. listopadu 2018 přijala nařízení, kterým dochází k navýšení základní sazby minimální mzdy, a to o 1 150 korun měsíčně. S účinností od 1. ledna 2019 se tak nejnižší přípustná částka odměny za práci zvýšila na 13 350 Kč za měsíc. Tato sazba minimální mzdy je určena pro týdenní pracovní dobu 40 hodin a vztahuje se jak na všechny zaměstnance v pracovním poměru, tak i na zaměstnance jejichž právní vztah je založen na dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Více informací zde.

Zrušení karenční doby

Dne 22. ledna 2019 na svém jednání rozhodla Poslanecká sněmovna o zrušení tzv. karenční doby, a tedy o obnovení proplácení náhrady mzdy i v prvních třech dnech nemoci, kdy budou zaměstnanci dostávat od zaměstnavatelů šedesát procent denního vyměřovacího základu z platu. Návrh poslanců v současné době míří k podpisu prezidenta republiky.

Více informací zde.

Zrušení superhrubé mzdy

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení tzv. daňový balíček pro rok 2019.

Nejzásadnější navrhovanou změnou je novela zákona o daních z příjmů, která mimo jiné ruší superhrubou mzdu a solidární přirážku. Tyto nesystémové instituty činí daňový systém v České republice nepřehledným a zastírají skutečnou míru zdanění.

Navrhovaná výše daně z příjmů 19 % představuje o 1,1 % méně, než je současná výše daňové zátěže. Zároveň se zrušením superhrubé mzdy Ministerstvo financí navrhuje zrušit i tzv. solidární zvýšení daně uvedené v § 16a zákona o daních z příjmů, přičemž pro odpovídající příjmy přesahující přibližně 4 násobek průměrné mzdy bude zavedena druhá sazba daně 24 %, která přibližně odpovídá dnešní efektivní sazbě.

Pro OSVČ přináší návrh možnost odečíst si od základu daně ¾ odvedených pojistných, čímž dojde u naprosté většiny OSVČ platících nenulovou daň ke snížení celkové odvodové zátěže. Celkový dopad navržených daňových změn na příjmy státního rozpočtu je odhadován ve výši -15,2 miliardy (na veřejných rozpočtech se jedná o – 22,3 miliardy Kč), které tak zůstanou v peněženkách daňových poplatníků.

Zdroj: www.kurzy.cz